Mūsų steigėjas

SMSM logo

Elektroninis dienynas:

Manodienynas

Tvarkaraščiai

pamoku tvarkarastis

Patyčių dėžutė

dezute

Pašto sistema

mail logo

PATVIRTINTA

Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos direktoriaus 2019 m. Birželio 28 d. įsakymu Nr. VI-59

KAUNO JUOZO GRUODŽIO KONSERVATORIJOS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šie nuostatai reglamentuoja nuolatinės Kauno Juozo Gruodžio Konservatorijos (toliau-Konservatorija) Antikorupcijos komisijos (toliau – Komisija) sudarymo tvarką, tikslus, uždavinius, įgaliojimus, darbo tvarką ir kitus su Komisijos veikla susijusius klausimus.

2. Komisijos nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu kitais įstatymais ir poįstatyminiais aktais.

3. Komisija koordinuoja korupcijos prevencijos politiką Konservatorijoje, skatina bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitais asmenimis korupcijos prevencijos srityje.

II. KOMISIJOS SUDARYMAS

4. Komisijos sudėtį tvirtina Konservatorijos direktorius įsakymu.

5. Komisijos nariais gali būti Konservatorijos darbuotojai. Komisiją sudaro 4-6 nariai. Komisijos nariai turi teisę atsistatydinti.

 

III. KOMISIJOS UŽDAVINIAI

6. Siekti Konservatorijos rengiamų dokumentų, projektų skaidrumo, aiškumo, tikslu užkardyti korupcijos pasireiškimo tikimybę.

7. Išaiškinti jau parengtos dokumentacijos spragas, galimai sudarančias galimybes korupcijai pasireikšti, teikti siūlymus dėl Konservatorijos dokumentacijos tobulinimo.

8. Viešinti informaciją apie kovos su korupcija padėtį Konservatorijoje.

9. Priimti ir nagrinėti oficialius pranešimus apie korupcijos prielaidas ir atvejus, bei spręsti dėl anoniminių pranešimų priėmimo ir nagrinėjimo tikslingumo.

10. Inicijuoti mokomųjų seminarų rengimą korupcijos prevencijos tema Komisijos nariams ir Konservatorijos darbuotojams.

IV. KOMISIJOS FUNKCIJOS

11. Dalyvauti atliekant Konservatorijos parengtos dokumentacijos antikorupcinį vertinimą.

12. Dalyvauti rengiant kovos su korupcija programas ir teikti Konservatorijos direktoriui ir darbuotojams išvadas dėl šių programų ir jų įgyvendinimo.

13. Nagrinėti Konservatorijos bendruomenės narių siūlymus ir pastabas dėl kovos su korupcija priemonių vykdymo.

14. Informuoti Konservatorijos bendruomenę apie savo veiklą, vykdomas korupcijos prevencijos priemones Konservatorijoje, taip pat apie kovos su korupcija rezultatus.

V. KOMISIJOS TEISĖS

15. Gauti reikalingą informaciją iš konservatorijos administracijos, susijusią su Konservatorijos parengta dokumentacija antikorupciniu vertinimui

16. Gauti informaciją iš Konservatorijos tarybų narių, administracijos ir darbuotojų.

VI. KOMISIJOS NARIŲ PAREIGOS

17. Komisijos nariai privalo:

17.1. Pasirašyti Pasižadėjimą saugoti gautą informaciją ir kitas įstatymų saugomas paslaptis. 

17.2. Prieš pradedant tyrimo procedūrą, informuoti Komisiją raštu apie esamą interesų konfliktą ir nusišalinti nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant Komisijos sprendimus, kurie sukelia interesų konfliktą.

17.3. Kol Komisija priims sprendimus dėl nagrinėjamo klausimo, neskelbti informacijos apie tyrimo eigą, jeigu tai gali pažeisti asmens teises, pakenkti tyrimui.

18. Komisijos nariai įgyja teisę dalyvauti Komisijos darbe tik pasirašę Pasižadėjimą saugoti valstybės, tarnybos ir kitas įstatymų saugomas paslaptis.

 

VII. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

19. Komisijos darbą organizuoja ir jam vadovauja Komisijos pirmininkas. Komisijos pirmininkui nesant, jo funkcijas vykdo Komisijos pirmininko pavaduotojas. Nei Komisijos pirmininkui, nei pirmininko pavaduotojui negalint vykdyti Komisijos pirmininko pareigų, Komisijai vadovauja Komisijos balsų dauguma paskirtas Komisijos narys.

20. Klausimai nagrinėjami Komisijoje pagal asmenų skundus, pareigūnų pateiktą ar kitą gautą informaciją apie galimas korupcijos prielaidas ar atvejus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo.

21. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė jos narių.

22. Posėdžio darbotvarkę Komisija tvirtina posėdžio pradžioje. Apie posėdį Komisijos nariams pranešama ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas, kartu jiems pateikiama posėdžio medžiaga.

23. Komisijos posėdžiai paprastai yra vieši: Komisijai nusprendus, posėdžiuose gali dalyvauti ir pasisakyti ekspertai, stebėtojai ir kiti asmenys.

24. Komisijos sprendimu gali būti rengiami uždari posėdžiai, kuriuose gali dalyvauti tik Komisijos pakviesti asmenys. Tuo atveju sekretoriaus pareigas eina ir protokolą rašo vienas iš Komisijos narių.

25. Komisijos sprendimai priimami Komisijos posėdyje atviru balsavimu paprasta posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas. Posėdžiai protokoluojami. Protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas arba kitas Komisijos narys, kuris tuo metu atliko Komisijos pirmininko funkcijas, ir posėdžio sekretorius.

26. Komisija gali priimti šiuos sprendimus:

20.1. Perduoti medžiagą tirti teisėsaugos institucijoms.

26.2. Siūlyti skirti tarnybines nuobaudas netinkamai savo pareigas einantiems Konservatorijos darbuotojams.

26.3. Kai paaiškėja, kad Konservatorijos darbuotojai pažeidė įstatymus, apie nustatytus pažeidimus informuoti Konservatorijos direktorių.

26.4. Atsisakyti nagrinėti skundą arba nutraukti jo nagrinėjimą.

27. Komisijos nariai, nesutinkantys su Komisijos sprendimu, turi teisę pareikšti atskirąją nuomonę. Ji pridedama prie Komisijos sprendimo (protokolo).

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

28. Oficiali informacija apie Komisijos veiklą skelbiama Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos interneto svetainėje https://www.konservatorija.kaunas.lm.lt/.

____________

Kauno Juozo Gruodžio konservatorija

Gruodžio g. 6, Kaunas, LT44291

tel. +370 37 222 535

rastine@konservatorija.kaunas.lm.lt

Įm. kodas 290967950

Duomenys kaupiami

VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre

Kauno padalinyje

Bendrabutis:

I. Kanto 10, Kaunas, LT44296

Tel. (+370 37) 20 04 49

bendrabutis@konservatorija.kaunas.lm.lt

youtube logo

Facebook Emblem