Mūsų steigėjas

SMSM logo

Elektroninis dienynas:

Manodienynas

Tvarkaraščiai

pamoku tvarkarastis

Patyčių dėžutė

dezute

Pašto sistema

mail logo

                                                                                                                                         

                                                                                                                                                PATVIRTINTA

Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos direktoriaus

2019 m. birželio 28 d. įsakymu

Nr. VI-59

PRANEŠIMŲ, SUSIJUSIŲ SU KORUPCIJA, PATEIKIMO KAUNO JUOZO GRUODŽIO KONSERVATORIJOJE TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Pranešimų, susijusių su korupcija, pateikimo Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja specialią pranešimų dėl Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos (toliau – konservatorija) darbuotojų, dirbančių konservatorijoje pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), biurokratizmo, piktnaudžiavimo, susijusių su korupcija, pateikimo, pranešimų priėmimo ir registravimo bei informacijos perdavimo atitinkamus sprendimus priimti kompetentingiems subjektams tvarką.
 2. Pranešimų, susijusių su korupcija, pateikimo konservatorijoje nuostatos taikomos tiek, kiek tų klausimų nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti, aukštesnės galios nei šis aprašas teisės aktai.
 3. Šiame apraše vartojamos sąvokos:
 4. 1.Biurokratizmas – veikimas ar neveikimas, kai vietoje reikalų sprendimo iš esmės laikomasi nereikalingų ar išgalvotų formalumų, nepagrįstai atsisakoma spręsti darbuotojo kompetencijai priklausančius klausimus, vilkinama priimti sprendimus ar atlikti savo pareigas ir kitaip blogai ar netinkamai valdoma (atsisakoma informuoti asmenį apie jo teises, sąmoningai pateikiamas klaidinantis ar netinkamas patarimas ir t. t.). Biurokratizmu taip pat laikomas toks darbuotojų darbas, kai nevykdomi ar blogai vykdomi įstatymai ir kiti teisės aktai.
 5. 2. Piktnaudžiavimas – veikimas ar neveikimas, kai darbuotojui suteikti įgaliojimai naudojami ne pagal įstatymus bei kitus teisės aktus arba savanaudiškais tikslais ar dėl kitokių asmeninių paskatų (naudojimosi tarnybine padėtimi, keršto, pavydo, karjerizmo, neteisėtų paslaugų teikimo ir t. t.), taip pat tokie darbuotojo veiksmai, kai viršijami suteikti įgaliojimai ar savivaliaujama.
 6. 3. Korupcija – darbuotojo tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat darbuotojo veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas darbuotojui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal darbuotojo einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas.
 7. 4. Pranešimas – asmens žodinis ar rašytinis pagrįstas kreipimasis į konservatorijos administraciją, kuriame nurodoma informacija dėl konservatorijos darbuotojų, dirbančių konservatorijoje pagal darbo sutartis, veikimo ar neveikimo, turinčio biurokratizmo, piktnaudžiavimo, susijusių su korupcija, požymių.    
 8. Kitos šiame apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme ir kituose teisės aktuose vardijamas sąvokas.

    

II. PRANEŠIMŲ PATEIKIMO, PRIĖMIMO, REGISTRAVIMO IR INFORMACIJOS PERDAVIMO TVARKA

 1. Pranešimai pateikiami konservatorijos direktoriaus sprendimu paskirtam asmeniui, atsakingam už korupcijos prevenciją ir kontrolę (toliau – asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę).
 2. Pranešimai gali būti pateikiami:
 3. 1. telefonu;
 4. 2. elektroniniu būdu elektroninio pašto adresu;
 5. 3. atsiuntus paštu ar per pasiuntinį adresu: J.Gruodžio g. 6, 44291, Kaunas;
 6. 4. tiesiogiai atvykus į konservatoriją, J.Gruodžio g. 6, 44291, Kaunas.
 7. Asmeniui, atsakingam už korupcijos prevenciją ir kontrolę, pateikiamas pranešimas turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus asmens kreipimuisi į viešojo administravimo institucijas, įstaigas ir kitus viešojo administravimo subjektus.
 8. Pranešime turi būti nurodyta:
 9. 1. asmuo ar asmenys, kurio (-ių) veikimas ar neveikimas galimai turi biurokratizmo, piktnaudžiavimo, susijusių su korupcija, požymių;
 10. 2. asmuo ar asmenys, apie kurį (-iuos) yra duomenų, kad jie gali žinoti apie pranešime nurodytas aplinkybes;
 11. 3.įvykio aplinkybės (laikas, vieta ir kt.) ir kiti duomenys, pranešėjo nuomone, turintys reikšmės pranešimui nagrinėti.
 12. Asmuo gali pateikti dokumentus, patvirtinančius pranešime nurodytas aplinkybes.
 13. Pageidautina, kad pranešimas būtų pasirašytas jį surašiusio asmens ar pranešimo turinio teisingumas, kai pranešimas pateikiamas žodžiu, o jį užrašo asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę, būtų patvirtintas pranešėjo parašu.
 14. Jei asmuo pageidauja būti informuotas apie atliktus veiksmus, priimtus sprendimus, pranešime turi būti nurodyti asmens kontaktiniai duomenys: telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas ar bet koks kitas adresas, kuriuo galima pateikti atsakymą.
 15. Pranešimai, pateikti asmeniui, atsakingam už korupcijos prevenciją ir kontrolę, ir atitinkantys šiame apraše nurodytus reikalavimus, registruojami specialiame pranešimų, susijusių su korupcija, apskaitos žurnale (toliau – žurnalas) (1 priedas).
 16. Raštu pateikti pranešimai, kita rašytinė informacija pridedami prie žurnalo, apie pridėtą (-us) dokumentą (-us) pažymima žurnale, nurodant pateiktus dokumentus ir pateiktų dokumentų puslapių skaičių.
 17. Jei asmuo pranešimo turinį išdėsto žodžiu, asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę, trumpą pranešimo turinį surašo žurnale.
 18. Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę, priimtą, užregistruotą pranešimą bei su pranešimu susijusią informaciją pateikia konservatorijos Antikorupcijos komisijai ištirti ir įvertinti, ar darbuotojo, dėl kurio gautas pranešimas, veikoje yra biurokratizmo, piktnaudžiavimo, susijusių su korupcija, požymių.
 19. Asmenys, susipažinę su pranešime gauta informacija, privalo užtikrinti informacijos konfidencialumą. Asmenys, neužtikrinę informacijos konfidencialumo, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
 20. Draudžiama gautą pranešimą ir jame nurodytą informaciją skelbti viešai, perduoti darbuotojui, apie kurio veikimą, neveikimą yra pranešta, išskyrus atvejus, kai aukštesnės galios teisės aktai numato kitaip.

  

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Pranešimų, susijusių su korupcija, pateikimo konservatorijos administracijoje tvarkos aprašas įsigalioja 2019 m. birželio 28 d.
  1. Pranešimų, susijusių su korupcija, pateikimo konservatorijoje tvarkos aprašas skelbiamas konservatorijos interneto svetainėje https://www.konservatorija.kaunas.lm.lt/.

____________________________

Kauno Juozo Gruodžio konservatorija

Gruodžio g. 6, Kaunas, LT44291

tel. +370 37 222 535

rastine@konservatorija.kaunas.lm.lt

Įm. kodas 290967950

Duomenys kaupiami

VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre

Kauno padalinyje

Bendrabutis:

I. Kanto 10, Kaunas, LT44296

Tel. (+370 37) 20 04 49

bendrabutis@konservatorija.kaunas.lm.lt

youtube logo

Facebook Emblem