Puslapio lankymas

0774040
Šiandien
Vakar
Šią savaitę
Praeitą savaitę
Šį mėnesį
Praeitą mėnesį
Iš viso
115
446
3327
4201
10485
13851
774040

Numatoma
384


Jūsų IP:172.31.28.20

Paieška

Konservatorijos nuostatai

Vadovo 2020 m. veiklos ataskaita ir 2021 metų uždaviniai

Vadovo 2019 m. veiklos ataskaita ir 2020 metų uždaviniai

Vadovo 2018 m. veiklos ataskaita

Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos 2017-2020 m. strateginio plano ataskaita

Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos 2021-2024 m. strateginis planas

Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos 2020 m. veiklos plano ataskaita

Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos 2021 m. veiklos planas

Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos 2019-2021 m. m. ugdymo planas

Darbo tvarkos taisyklės

Darbo apmokėjimo tvarka

Švietimo stebėsenos aprašas  1 Priedas 2 Priedas

Švietimo stebėsenos ataskaita 2020

Mokytojų darbo krūvio sandaros aprašas

Nuotolinio darbo organizavimo Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje tvarkos aprašas

Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir valdymo tvarkos aprašas


Konservatorijos bendruomenės narių elgesio ir etikos taisyklės

Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos pedagogų etikos kodeksas

Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos darbuotojų, mokinių ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) asmens duomenų saugojimo politika

Naudojimosi konservatorijos kompiuterių tinklu taisyklės

Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos priėmimo tvarkos aprašas

Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos egzamino mokytis pagal specializuoto ugdymo krypties (muzikos) programą organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas     Vertinimo protokolas

Konservatorijos bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės

Koncertinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas

Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas formų ir mokymosi organizavimo tvarkos aprašas

Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo aprašas

Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos 2021 m. pedagogų kvalifikacijos tobulinimo planas

Konservatorijos metodinės veiklos organizavimo nuostatai

Bendrieji kalbos ugdymo reikalavimai

Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų, brandos atestatų, jų priedų, diplomų, jų priedų dublikatų išdavimo tvarka Prašymas dublikatui gauti.


Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos korupcijos prevencijos įgyvendinimo priemonių planas

Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos antikorupcijos pranešimo tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Pranešimo apie patyčias forma (mokiniams)

Pranešimo apie patyčias forma (darbuotojams)


Mokinio elgesio taisyklės

Konservatorijos mokinių pamokų lankomumo kontrolės ir pamokų nelankymo prevencijos tvarka

Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas

Mokinių socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas

Mokinių individualios pažangos įsivertinimo, stebėjimo fiksavimo, analizavimo tvarkos aprašas

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka


Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos veiklos kokybės įsivertinimo metodika

Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos veiklos kokybės įsivertinimo modelis

Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos 2020 m. veiklos kokybės įsivertinimo planas

Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos 2021 m. veiklos kokybės įsivertinimo planas