Puslapio lankymas

0616291
Šiandien
Vakar
Šią savaitę
Praeitą savaitę
Šį mėnesį
Praeitą mėnesį
Iš viso
419
430
1290
3008
849
14156
616291

Numatoma
528


Jūsų IP:172.31.28.20

Paieška

Konservatorijos nuostatai

Vadovo 2019 metų veiklos užduotys

Vadovo 2019 metų veiklos ataskaita

Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos 2019 m. veiklos ataskaita

Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos 2020 m. veiklos planas

2019-2021 m. m. ugdymo planas

Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos 2017-2020 m. strateginis planas

Darbo tvarkos taisyklės

Darbo apmokėjimo tvarka

Švietimo stebėsenos aprašas  1 Priedas 2 Priedas

Švietimo stebėsenos ataskaita 2019

Mokytojų darbo krūvio sandaros aprašas

Nuotolinio darbo organizavimo Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje tvarkos aprašas

Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir valdymo tvarkos aprašas


Konservatorijos bendruomenės narių elgesio ir etikos taisyklės

Naudojimosi konservatorijos kompiuterių tinklu taisyklės

Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos priėmimo tvarkos aprašas

Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos egzamino mokytis pagal specializuoto ugdymo krypties (muzikos) programą organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas     Vertinimo protokolas

Konservatorijos bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės

Koncertinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas

Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas formų ir mokymosi organizavimo tvarkos aprašas

Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo aprašas

Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos 2020 m. pedagogų kvalifikacijos tobulinimo planas

Konservatorijos metodinės veiklos organizavimo nuostatai

Bendrieji kalbos ugdymo reikalavimai


Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos korupcijos prevencijos įgyvendinimo priemonių planas

Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos antikorupcijos pranešimo tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Pranešimo apie patyčias forma (mokiniams)

Pranešimo apie patyčias forma (darbuotojams)


Mokinio elgesio taisyklės

Konservatorijos mokinių pamokų lankomumo kontrolės ir pamokų nelankymo prevencijos tvarka

Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas

Mokinių socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas

Mokinių individualios pažangos įsivertinimo, stebėjimo fiksavimo, analizavimo tvarkos aprašas

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka


LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl veiklos kokybės įsivertinimo

Bendrojo ugdymo mokyklos veiklos rodikliai

Bendrojo ugdymo mokyklos veiklos vertinimo lygių skalė

Bendrojo ugdymo mokykloms rekomenduojamas įsvertinimo modelis